จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2567

จดหมายข่าว

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2567

จดหมายข่าว

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2567

จดหมายข่าว

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

จดหมายข่าว

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2567

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 เดือน ธันวาคม 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน กันยายน 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือน สิงหาคม 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือน มิถุนายน 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม 2566

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่