แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสำหรับจัดทำรายงานความก้าวหน้าแยกรายโปรแกรม

2566 - 2570

📃 โปรแกรม F11

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า F11
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม F13

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า F13 Postdoc
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า F13 Reskill-Upskill
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N36

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N36
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N37

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N37
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N38

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N38 (SHA)
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N39

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N39
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N40

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N40
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N41

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N41
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N44

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N44
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N45

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N45
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N46

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N46
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N47

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N47
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N48

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N48
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N50 Global Partnership (ปี 2567)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า N50 Global Partnership (ปี 2567)
ดาวน์โหลด

2563 - 2565

📃 โปรแกรมที่ 1

แผนงานการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง
ดาวน์โหลด
แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติงาน
ในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ดาวน์โหลด
แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL)
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 2

แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 3

แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill) (GENNX)
ดาวน์โหลด
แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill)
ดาวน์โหลด
แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้าง
การมีทักษะแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 4

แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 5

แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ดาวน์โหลด
แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์และทุนสังคมในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
ดาวน์โหลด
การวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างความสามารถในการเข้าสู่การวิจัย ด้านอวกาศ และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 16

แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อสร้างสมรรถนะบุคคล
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 17

Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่