คณะกรรมการบริหาร

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

นางสุวรรณี คำมั่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดร.จอห์น เจียง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศ. ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

กรรมการ

ผศ. ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

กรรมการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

กรรมการ

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

กรรมการและเลขานุการ