คณะกรรมการบริหาร

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

นางสุวรรณี คำมั่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดร.จอห์น เจียง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศ. ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

กรรมการ

ผศ. ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

กรรมการ

ผู้อำนวยการ สอวช.

กรรมการ

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

กรรมการและเลขานุการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่