วิสัยทัศน์

บพค. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สานพลัง ระบบ ววน.
ในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้า
เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยสู่อาเซียน

วัตถุประสงค์

1) สนับสนุนระบบการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศแบบ demand driven ให้พร้อมรับการ disruption ของโลก

2) สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและสนับสนุนระบบนิเวศ และโครงสร้างพื้นฐาน ววน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

พันธกิจ

1) จัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา

2) สนับสนุนทุนวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

3) สนับสนุนทุนด้านการพัฒนาระบบนิเวศ และ โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง Foundation ของประเทศ และเป็น National Facility