ผู้บริหาร

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

Sompong Klaynongsruang, Ph.D
ผู้อำนวยการ บพค.
Director

ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

Sirinan Kulchat, Ph.D
รองผู้อำนวยการ บพค.
Deputy Director

ผศ.ดร. ปริปก พิศสุวรรณ

Asst. Prof. Dr.Paripok Phitsuwan
รองผู้อำนวยการ บพค.
Deputy Director

ธนวรรณ ศรีทอง

Thanawan Srithong
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director

เยาวดี รุ่งเรือง

Yaowadee Rungruang
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director