ผู้บริหาร

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

Prof.Dr.Sompong Klaynongsruang
ผู้อำนวยการ บพค.
Director

ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

Asst. Prof. Dr.Sirinan Kulchat
รองผู้อำนวยการ บพค.
Deputy Director

ผศ.ดร. ปริปก พิศสุวรรณ

Asst. Prof. Dr.Paripok Phitsuwan
รองผู้อำนวยการ บพค.
Deputy Director

ธนวรรณ ศรีทอง

Thanawan Srithong
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director

เยาวดี รุ่งเรือง

Yaowadee Rungruang
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่