แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสำหรับจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แยกรายโปรแกรม

📃 โปรแกรมที่ 1

แผนงานการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา
รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปฏิบัติงานในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 2

แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 3

แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
ดาวน์โหลด
แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้าง
การมีทักษะแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 5

แผนงานวิจัยด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม

ดาวน์โหลด
แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ดาวน์โหลด
แผนงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศ
ดาวน์โหลด
แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ F 13

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์_F13Postdoc (รายคน)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์_F13Postdoc (ภาพรวม)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์-F13-Reskill
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 17

แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด