แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสำหรับจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แยกรายโปรแกรม

2567 - 2570

📃 โปรแกรม F13

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ F13 Postdoc
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ F13 Reskill-Upskill
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N42

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ N42 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด

2566

📃 โปรแกรม F11

รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนงาน F11 (S3P19) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคตและเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด
แบบสรุปปิดโครงการและการใช้ประโยชน์ (ส่งแยกจากตัวเล่มรายงาน)
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม F13

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์_F13Postdoc (รายคน)

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์_F13Postdoc (ภาพรวม)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์-F13-Reskill
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N37

รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนงาน N37 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
ดาวน์โหลด
แบบสรุปปิดโครงการและการใช้ประโยชน์ (ส่งแยกจากตัวเล่มรายงาน)
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N40

แผนงานย่อย N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N41

แผนงานย่อย N41 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด
แผนงานย่อย N41 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรม N44

แผนงานย่อย N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลด

2565

📃 โปรแกรมที่ 1

แผนงานการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา
รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปฏิบัติงานในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 2

แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 3

แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
ดาวน์โหลด
แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้าง
การมีทักษะแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 5

แผนงานวิจัยด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม

ดาวน์โหลด
แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ดาวน์โหลด
แผนงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศ
ดาวน์โหลด
แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด

📃 โปรแกรมที่ 17

แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่