แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

1.แบบรายงานข้อค้นพบใหม่ของโครงการวิจัย

2.แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

3.แผนการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม