รวมชิ้นงาน Brainpower Congress 2023

รายงานสืบเนื่อง (Proceedings)

ผลงาน Poster

ด้าน Earth HEPP QT

ด้าน เกษตรและอาหาร

ด้าน ดิจิทัล ยานยนต์ logistic ราง อื่นๆ

ด้าน พลังงานหมุนเวียน วัสดุ เคมีชีวภาพ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่