บพค. เปิดรับสมัครพนักงานสายงานวิชาการ 2 อัตรา

💼 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงาน Global partnership (ความร่วมมือต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

ทักษะความสามารถ/ความรับผิดชอบ

 1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 2. ดูแลรับผิดชอบแผนงานการให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ด้านต่างประเทศ (Global partnership & International networking) และรวมทั้งเป็น National Contact point (NCP) ฝั่งไทย
 3. แสวงหาและประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานแหล่งทุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 4. ต้อนรับอาคันตุกะ ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตที่อยู่ในประเทศไทย
 5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ บพค. ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษหรืออื่น ๆ ไปยังหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
 6. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
 7. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 8. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ ทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา
 9. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word, Powerpoint) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้

💼 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการแผนงาน/สายงานมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

ทักษะความสามารถ/ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ บริหารโครงการ และประสานงานระหว่างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
 2. จัดทำแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ทั้งงานประจำปี และแผน 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่สำคัญ
 3. วางแผนปฏิบัติการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามทิศทาง เป้าหมาย งบประมาณ ระดับโปรแกรม/แผนงาน
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโปรแกรม/แผนงาน รายไตรมาส รวมทั้งการสรุปผลงาน/ผลสำเร็จสำคัญของโปรแกรม
 5. ดำเนินการพัฒนาโจทย์/ประกาศโจทย์ ที่สอดคล้องแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ที่กำหนด โดยประสานงานให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนทุน (เช่น การพัฒนาคอนซอร์เทียมต่างๆ) และประสานงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมายของโปรแกรม/แผนงาน
 6. จัดและดำเนินการให้เกิดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และติดตามการส่งมอบผลงาน ตามแนวทางและขั้นตอนของ บพค. ที่กำหนด
 7. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการส่งมอบผลงานของโครงการที่ให้สนับสนุน (รายงานความก้าวหน้ารายงานสนับสนุนการวิจัยและโครงการวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
 8. รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม/แผนงานที่รับผิดชอบ
 9. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
 10. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 11. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ ทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา
 12. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word, Powerpoint) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้

การรับสมัคร
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/(โดยระบุสังกัด บพค.)


ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @pmub
หรือ คุณสุภาวดี 02-109-5432 ต่อ 841