เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบวิจัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล  [ภายใต้แผนงาน N44 (S4P21)]
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามประกาศโจทย์ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพว่าประเทศไทยจะมีเยาวชนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงยกระดับบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรที่มีทักษะและสมรรถนะสูงให้มีจำนวนมากขึ้นและตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมขับเคลื่อนจากความร่วมมือของพันธมิตรในวงการการศึกษา ทั้งจากสถานศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน-อุตสาหกรรม และ/หรือสมาคมผู้มีความเชี่ยวชาญ
  • มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางของประกาศทุน อันจะสามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบในการพัฒนาเยาวชนได้ในวงกว้างและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ต้องแสดงถึงความร่วมมือในการทำงานอย่างบูรณาการที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากอย่างน้อย 3 สถาบัน
  • หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และมีประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย สามารถสนับสนุนการทำงานงานวิจัย และควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
  • หัวหน้าโครงการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาของโครงการที่เสนอ นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยใด ๆ และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (Letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน

หมายเหตุ :

  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง