บพค. ร่วมผนึกกำลังยกระดับสวัสดิการผู้สูงอายุ ผ่านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งก้าวสู่ Thailand Personal Health AI

วันนี้ (9 มกราคม 2567) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ร่วมพิธีเปิดตัว “โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ” โดยมี นายไตรรัตน์ วิระยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พญ.ลลิตยา รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งเครือข่ายส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องปทุมวัน 1 โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ (Siam Kempinski Hotel Bangkok) กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมปองฯ ได้ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ “การวางแผนการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสวัสดิการผู้สูงอายุ ยุค 5G Digital Health Innovation เพื่อเตรียมก้าวสู่ Thailand Personal Health AI” โดยร่วมแสดงข้อคิดเห็นสำหรับการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ในบทบาทภารกิจของ บพค. ที่สามารถสนับสนุนการยกระดับระบบนิเวศด้านการรักษาเชิงป้องกันของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยด้านการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสุขภาพส่วนบุคคลของทุกคนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของการดำเนินงานฯ มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิด Thailand Personal Health AI ในสังคมยุค Aging Society ได้อย่างแท้จริง