ผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)”

ภายใต้แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนทุนวิจัยโดย บพค.

“การพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)” ตอบโจทย์การผลิตกำลังคนที่มีความสามารถและสมรรถนะขั้นสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
บพค. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ จิสด้า พัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC โดยรูปแบบการพัฒนากำลังคน ได้นำเทคโนโลยี AR -Augmented reality ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ มีการแสดงผลที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของวัตถุ มาใช้ในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะและอบรมบุคคลากร ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนากำลังคนรูปแบบใหม่ซึ่งเทคโนโลยี AR เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งยังช่วยลดการหลีกเลี่ยงการสัมผัส การรวมกลุ่ม และการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงงานและทรัพยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคคลากรอีกด้วย
ผลจากโครงการ พบว่าการนำเอาเทคโนโลยี AR มาใช้ในการอบรมและการพัฒนากำลังคนแก่บุคคลากรเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานนั้น สร้างความตื่นเต้นและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินการเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของการอบรมได้อีกด้วย