บพค. ผสานพลังเครือข่ายนักวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จริงและสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และพนักงาน บพค. เข้าร่วมการประชุม “The Road to Quantum Innovation” ณ แกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานคณะกรรมการบริหาร บพค. เป็นประธานเปิดงาน และ ศ. ดร.สมปองฯ กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ รศ. ดร.วีระพงษ์ฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ “Government Role in Strengthening the Quantum Tech Ecosystem in Thailand” โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาในการสนับสนุนงานวิจัยขั้นแนวหน้าโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย และแสดงได้ภาพรวม รวมถึงผลผลิตต่าง ๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก บพค. ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน อาทิ ธุรกิจ Startup บทความตีพิมพ์จากวารสารคุณภาพสูง ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากำลังคนทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม เป็นต้น ภายในงานยังมีผู้แทนจากบริษัทชั้นนำจากหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย อาทิ IBM, Microsoft, Fujitsu, SCG เป็นต้น และนักวิจัยควอนตัมร่วมพูดคุยทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จริง ทั้งด้านพลังงาน ด้านการสื่อสาร ด้านเวลา Quantum sensing และด้านอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ผศ. ดร.ศิรินันท์ฯ ยังได้ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ “Investment in Research and Innovation, from Government and Venture Capital” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทิศทางการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงจากมุมมองของหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อผลักดันการศึกษาและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทยให้เกิดความพร้อมทั้งด้านกำลังคนทักษะสูง องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนพร้อมขยายฐานการผลิต ส่งผลให้เทคโนโลยีของไทยนั้นพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดได้