บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในงานประชุมสภาวิจัยโลกเอเชียแปซิฟิก “The GRC Asia-Pacific Regional Meeting” ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรให้ทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับนานาชาติทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเกิด dialogue เพื่อผลักดันนโยบายและกลไกให้งานวิจัยสามารถแก้ปัญหาของโลก และเกิดผลกระทบสู่ความยั่งยืน

การจัดงานประชุม The GRC Asia-Pacific Regional Meeting 2023 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย Department of Science and Technology (DOST), the Philippines และ Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE), New Zealand ซึ่งการจัดงานได้เน้นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและการอภิปรายคำถามสำคัญในรูปแบบกลุ่ม และมีการนำเสนอข้อสรุปโดยผู้รายงานประจำกลุ่มเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้

  1. Research on Sustainability (research for sustainable development)
  2. Sustainability of Research (making research more sustainable)
  3. Use of Sustainability of Science in Society (making sure sustainability science matters)
  4. Research Ethics and Ethical Considerations in Technology Transfer and Commercialization: Addressing Funding and Collaboration Challenges

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปองฯ ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของ บพค. และแนวทางการดำเนินการในเรื่อง OPEN SCIENCE and OPEN DATA PLATFORM” เพื่อที่จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ในด้าน Health, Climate, Food, & Earth/Space โดยเสนอเชิญชวนให้ GRC สนับสนุนการ Share data ร่วมกันระหว่างประเทศให้สามารถถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยนักวิจัยสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ และใช้ข้อมูลในการช่วยในการตัดสินใจด้านธุรกิจและนโยบายต่อไป