บพค. ขยายความร่วมมือการพัฒนากำลังคนทักษะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้าในระดับนานาชาติ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ ทีมโครงการ “ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานย้อนหลังของ บพค. เพื่อประเมินและนำส่งเชิงนโยบาย” จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเยือนหน่วยงานวิจัย Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566 เพื่อประชุมหารือการสร้างความร่วมมือและถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานบริหารจัดการทุนในต่างประเทศ

ช่วงเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2566 บพค. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทีมนักวิเคราะห์ บพค. และทีมผู้ร่วมวิจัยภายในโครงการฯ ได้ประชุมหารือกับ A*STAR นำโดย MS. Tay Chay Wah ผู้อำนวยการ A*STAR Graduate Academy, Dr. Hazel Khoo ผู้อำนวยการ A*STAR’s. Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation (SIFBI), Dr Asyifah Rashid รองผู้อำนวยการ Biomedical Research Council, Dr. Freda Lim, รองผู้อำนวยการ Science and Engineering Research Council และทีมเจ้าหน้าที่จาก A*STAR ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรทุน แนวทางในการพัฒนากำลังคน แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน พร้อมวิธีการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาครัฐในเชิงวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงาน A*STAR รวมถึงหารือการสร้างความร่วมมือกับ A*STAR ทางด้านการพัฒนากำลังคนทักษะสูง งานวิจัยขั้นแนวหน้า และขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศ นอกจากนี้ ทาง บพค. และทีมจากทางโครงการฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัย Bioinformatics Institute (BII) นำโดย Dr. Lee Hwee Kuan รองผู้อำนวยการ BII และประชุมหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือทางด้าน Bioinformatic & Medical Personal Heath AI เพื่อเชื่อมอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย

จากนั้นช่วงบ่าย บพค. และทีมโครงการฯ ได้เยี่ยมชมและประชุมหารือกับ National University Health System (NUHS) นำโดย Prof. Dr. Chng Wee Joo รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ Dr. Sankari Ramanathan ผู้อำนวยการ Research Office ของ NUHS ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ การจัดสรรทุน ตัวชี้วัด และการทำงานวิจัยที่เป็น Eco-system ทางด้านการแพทย์ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาพัฒนาและเชื่อมโยงกับแผนงานของ บพค. ในประเด็นทางด้าน personalized medicine และการแพทย์สมัยใหม่ของประเทศ

ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2566 บพค. และทีมโครงการฯ ได้เยี่ยมชมและประชุมหารือกับ Nanyang Technological University (NTU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง A*STAR และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี นำโดย Dr. Akkipeddi Ramam ผู้อำนวยการ Research Strategy and Co-ordination Unit, Prof. Fung Tat Ching ผู้อำนวยการ Research Support Office และ Ms. Anna Chan โดยประชุมหารือในประเด็นการบริหารจัดการ การพัฒนากำลังคน การพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีควอนตัม ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเรียนรู้ระบบ Eco-system ของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมศึกษาการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารของ NTU และการเชื่อมช่องว่างระหว่างหน่วยงานให้ทุนและองค์กรที่ได้รับทุน รวมถึงช่องว่างระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

จากการเดินทางเยือนหน่วยงานวิจัย Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานบริหารจัดการทุนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานของ บพค. รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและเปิดเส้นทางการสร้างความร่วมมือให้กับประเทศไทยในการพัฒนากำลังคนทักษะสูง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทยร่วมกับประเทศสิงคโปร์ ต่อไปในอนาคต