อว.-บพค. หารือพันธมิตรระดับโลก JST ญี่ปุ่นและ A*Star สิงคโปร์ ผนึกกำลังด้านวิจัยและพัฒนากำลังคน พร้อมร่วมประชุม STS Forum 2023 หารือนโยบายสำคัญระหว่างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บพค. ร่วมกับกระทรวง อว. นำโดย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หารือพันธมิตรระดับโลก JST ญี่ปุ่น และ A*Star สิงคโปร์ พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุม “STS Forum 2023” เวทีหารือนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกับประชาคมโลกพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่ท้าทายและแก้ไขปัญหาสำคัญ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และผู้บริหารของกระทรวง อว. เข้าหารือกับผู้บริหารของ Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่งเป็นหน่วยงานของญี่ปุ่นที่มีบทบาทในการให้ทุนหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Kazuhiro Hashimoto ประธาน JST เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนและผลักดันความร่วมมือประเด็นวิจัยระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาประเทศ เช่น พลังงานสีเขียว (green energy) การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ (pandemic) รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจัดการข้อมูล (Big Data)

ต่อมาได้ประชุมร่วมกับ Mr. Federick Chew, CEO ของ Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดและดูแลทุนวิจัยของประเทศสิงคโปร์ โดยหารือความร่วมมือการวิจัยและการพัฒนากำลังคนระหว่างไทยและสิงคโปร์ ในประเด็นวิจัยที่รองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ถึงเป้าหมาย Net Zero Emission ในปี 2050 เช่นเดียวกับเป้าหมายของไทย

พร้อมกันนี้ บพค. ยังได้เข้าร่วมการประชุม “STS Forum 2023” เวทีหารือนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำด้านสื่อสารมวลชน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคต่าง ๆ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมหารือและรับฟังการแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big data รวมทั้งประเด็นวิจัยสำคัญของโลก เช่น Climate Change, Digital Society เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับการสนับสนุนทุนของ บพค. ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน และการพัฒนางานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยการจัดการแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่นี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมโลก ร่วมกับการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ บพค. พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดังกล่าว