บพค. เข้าร่วมบรรยายเชิงวิชาการในที่ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโส เข้าร่วมบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)” ในที่ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุนเวียนกันจัดการประชุมเป็นเจ้าภาพในแต่ละแห่ง ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมในฐานะเจ้าภาพ และในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและพัฒนาพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีกด้วย

ในการนี้ รองผู้อำนวยการ บพค. ยังได้กล่าวบรรยายพิเศษถึงบทบาทภารกิจของ บพค. แนวทาง และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บพค. ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการ (Demand-driven) ของภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมได้ อีกทั้ง ได้กล่าวเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งเข้ามาร่วมกันสร้างกำลังคนที่พร้อมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญของภูมิภาคอาเซียน (Hub of ASEAN Talent) ด้วย