บพค. ร่วมงาน KICK OFF “จุดเน้นด้านการศึกษา” BACK TO SCHOOL 2023

มุ่งขับเคลื่อนระบบการศึกษาตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนักวิเคราะห์โครงการ ร่วมงาน KICK OFF “จุดเน้นด้านการศึกษา” BACK TO SCHOOL 2023ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
การประชุมครั้งนี้จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะร่วมแลกเปลี่ยน เสวนาและมอบนโยบายแนวคิดในการจัดการศึกษา ทั้งการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความทันสมัยและการสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ ให้เกิดแก่ตัวผู้เรียนในระดับการศึกษาสายสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการสร้างและพัฒนากำลังคนด้าน Digital, Coding และ AI ซึ่งถือเป็นสายงานที่มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้ร่วมเสวนาด้านการศึกษากับ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด นักวิจัยอาวุโส และ คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร ผู้จัดงานพัฒนากำลังคน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในหัวข้อบรรยายพิเศษ “ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล และประสบการณ์การทำงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานผู้ได้รับทุนจาก บพค.” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ.บพค. กล่าวถึงพันธกิจของ บพค. และวิสัยทัศน์ในหัวข้อดังกล่าวว่า

                   “ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค. นั้น มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนให้แก่โครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทุนในการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการสร้างกำลังคน สำหรับในประเด็นของการพัฒนากำลังคนด้าน Digital, AI และ Coding นั้น เป็นหัวข้อที่ทาง บพค. กำลังให้การสนับสนุน ภายใต้แผนงาน S4P21 (N44) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีการวางแผนร่วมกันกับทางภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Huawei, Code-Combat, Google, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, สมาคมปัญญาประดิษฐ์ และ DEPA ในการวางแผนสนับสนุนพัฒนาสร้างหลักสูตรเฉพาะทางในด้าน Coding เพื่อรองรับผู้เรียนจากการศึกษาสายสามัญสู่การต่อยอดในระดับอุดมศึกษาล้อกับการดำเนินการของ NECTEC ที่สนับสนุนการจัดสร้างหลักสูตรในสายสามัญเพื่อการสอนทักษะขั้นพื้นฐานทาง AI และ Coding นอกจากนี้หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับทุนจาก บพค.ในด้านการพัฒนากำลังคนนั้นยังสามารถผลิตกำลังคนที่นำไปสู่การเป็น Entrepreneur เพื่อผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ในอนาคตต่อไป