บพค. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและติดตามโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนภายใต้แผนงาน AI For All

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์ และนักวิเคราะห์โครงการ บพค. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ และ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี

ในช่วงเช้า คณะ บพค. เดินทางไปยัง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของโครงการย่อยภายใต้แผนงาน AI For All ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 โครงการ

  • “โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระแสความ สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน” นำเสนอโดย ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล หัวหน้าโครงการ มีผลงานโดดเด่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้กว่า 14 ล้านคน ผ่านการจัดกิจกรรม AI นิทัศน์ โดยเฉพาะงาน AI/Robotics For All Expo 2022 และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของโครงการ ทั้ง Facebook YouTube TikTok รวมถึงเว็บไซต์ www.aiforall.or.th
  • “โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน ระยะที่ 2” นำเสนอโดย รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง หัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายในการส่งเสริม สร้าง และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับบุคคลทุกระดับ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะทางด้านหุ่นยนต์ให้กับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้รวมกว่า 2 แสนคน โดยมีผลงานโดดเด่นตั้งแต่การสร้างและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนด้าน Innovative Telelearning Lab & Resource Sharing ในโรงเรียนเกือบ 20 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 และ 3D Modeling & Printing Contest 2022 พร้อมทั้งระบบการเรียนรู้ระยะไกล Non-degree หลักสูตรด้านหุ่นยนต์ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางเว็บไซต์ learn.thairobotics.org

โอกาสนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและ บพค. ได้เยี่ยมชมพื้นที่สถาบัน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาการหุ่นยนต์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน เช่น Tele 3D Printing Tele Sorting System เป็นต้น พร้อมกันนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ และการต่อยอดการทำงานในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนทั้งเครือข่ายและกิจกรรม

จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะผู้ทรงคุณวุฒิและ บพค. เดินทางมายัง The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมค่าย Super AI Engineer โดยมีคณะผู้วิจัยของโครงการ “การพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์” นำโดย ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับ โดยมี ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยในโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในการจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปกว่า 4 หมื่นคน ด้วยการจัดอบรมทางระบบออนไลน์แก่ผู้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้มีความรู้ความสามารถที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ Super AI Engineer ทั้ง 2 Seasons ที่ผ่านมา และการจัด Hackathon ซึ่งทางโครงการเน้นให้ผู้อบรมได้ใช้ทักษะในการแก้ไขโจทย์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีการส่งผู้เข้าร่วมอบรมไปปฏิบัติงานจริงที่ภาคอุตสาหกรรม เอกชน และหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงาน Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 และกิจกรรม Pitching showcase เพื่อแสดงผลงานของผู้ร่วมอบรมจากโครงการสู่สาธารณชนอีกด้วย

ในการนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและ บพค. ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ และการต่อยอดการทำงานในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนทั้งเครือข่ายและกิจกรรม ตลอดจนชื่นชมการดำเนินงานของแผนงานวิจัย AI For All ทุกโครงการ ที่ได้สร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์แก่เยาวชนและบุคลากรทุกระดับ เสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการจัดค่าย Super AI Engineer อย่างต่อเนื่องถึง Seasons 3 ในปีนี้ สร้างกระแสความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาสังคมให้เกิดความตระหนักต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน