บพค. เรียนเชิญสมัครเข้าร่วม”โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ”

หลักสูตร 1 อบรมหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับภาคอุตสาหกรรม

บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566

สมัครเข้าร่วมโครงในหลักสูตร 1 สามารถเข้าร่วมโครงการสมัครในหลักสูตร 1 ได้ที่ https://forms.gle/Q5yt7tcQSMNbABAV7