บพค. ร่วมยินดี ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งรามาธิบดี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20387 ด้านธนาคารชีวภาพเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ บพค. และนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งรามาธิบดี (Ramathibodi Tumor Biobank) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20387: 2018 ด้านธนาคารชีวภาพเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมขยายการเข้าถึงด้านวิจัยต่อเนื่องในทุกระดับ อีกทั้งในงานนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศรับรองมาตรฐานขึ้น ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสนี้ บพค. ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์ หัวหน้าธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับสถาบันสู่การเป็นคลังจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิกที่มีคุณภาพสูง และเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยชีวการแพทย์ด้านโรคมะเร็งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยได้ อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการด้านธนาคารชีวภาพกับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยมะเร็งแบบสหสถาบันกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งรามาธิบดี สู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20387: 2018 ด้านธนาคารชีวภาพ ดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 12 ปี โดยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากกระบวนทำงานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างสถาบัน ทั้งความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาและจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บตัวอย่างสำหรับธนาคารชีวภาพ ความร่วมมือเก็บตัวอย่างทางคลินิกจากผู้ป่วยมะเร็งร่วมกัน ระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา ซึ่งนำมาสู่งานวิจัยสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งจาก บพค. ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิก และการจัดการข้อมูลแบบสหสถาบัน ในปี พ.ศ. 2563 – 2565 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่สนับสนุนการพัฒนาโปรโตคอลและคุณภาพตัวอย่างทางคลินิกที่จัดเก็บในธนาคารชีวภาพฯ ในปี พ.ศ. 2564 – 2566 และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการรับรอง ISO20387 Biotechnology-Biobanking และการจัดตั้งเครือข่ายธนาคารชีวภาพประเทศไทย (Thai Biobanking Network) กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญตัวอย่างทางชีวภาพมนุษย์สำหรับธนาคารชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน อีกทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงณฐินีฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้ง 3 แหล่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจรรามาธิบดี สามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO20387 Biotechnology-Biobanking ได้เป็นแห่งแรก และครั้งแรกในประเทศไทย
จากความสำเร็จนี้ บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งรามาธิบดีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโรคมะเร็งในระดับชีวโมเลกุล เพื่อเร่งพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับสุขภาวะและสังคมของคนไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่