บพค. ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อผลักดันงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านการแพทย์เฉพาะบุคคลและด้านอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนและขยายเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมชีวภาพ บพค. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งนักวิจัยจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานประชุม “BCG Frontier Connect: Digital Health and Future Food Technologies for Well-being and Longevity” ณ ห้องประชุมลาดพร้าว ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้กล่าวเปิดงานและให้ข้อมูลถึงนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้าน Frontier BCG ของ บพค. ที่มุ่งเน้นให้การดำเนินงานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานได้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อนำส่งไปยังแหล่งทุนอื่น เช่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้อย่างมีคุณภาพ เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศในอนาคต

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์

ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร

คุณนลินี โรบินสัน

คุณวิภู เลิศสุรพิบูล

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Digital Health and Future Food Technologies for Well-being and Longevity” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สอวช. 2) ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 3) ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร ประธานกรรมการบริหารบริษัท SKAI MED (Thailand) จำกัด 4) คุณนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุดด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ 5) คุณวิภู เลิศสุรพิบูล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีท อวตาร จำกัด
ดร.สุรชัยฯ ได้กล่าวถึงการสนับสนุนนโยบายทางด้าน Frontier BCG ทั้ง Digital Health และ Future Food ที่เน้นให้เกิดการสร้าง Consortium ร่วมกันและมีการส่งเสริม “เกษตร-อาหาร-กำลังคน” โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ BCG ได้
ด้าน ดร.วิศิษฐฯ ได้กล่าวว่า “เราจะต้องมาวิเคราะห์งานของเราว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดไหน ซึ่งยอมรับว่า ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทางการแพทย์ยังล่าช้าอยู่ แต่ถือเป็นโอกาสในการทำงานที่จะใช้องค์ความรู้ที่มีให้มองเห็นโอกาสและหา Stakeholder เพื่อช่วยผลักดัน”
ทั้งนี้ ดร. นพ.สุรัคเมธฯ ได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ปัจจุบันเป็น Service Provider ขนาดใหญ่ด้านสุขภาพ มีนโยบาย AI Strategy ที่สำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยทั้งการพัฒนาการทำงานของบุคลากรและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ในส่วนของ คุณนลินีฯ ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย มีการสนับสนุนทั้ง Cultured Meat เพื่อตอบโจทย์ทั้ง Food Security และ Food Sustainability ที่มีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งคุณวิภูฯ ที่สนับสนุนการทำ Plant-based Food เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและลดสารตกค้างจากปศุสัตว์ โดยมีการพัฒนารสชาติ รสสัมผัส ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในราคาที่เอื้อมถึง

นอกจากนี้งานประชุมยังได้มีการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อจัดทำ Business Model และพัฒนาข้อเสนอโครงการระหว่างนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของโครงการวิจัยขั้นแนวหน้าให้รองรับ Business Model และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในเครือข่ายการวิจัยให้ตอบโจทย์สำคัญของประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต

รูปกิจกรรมภายในงาน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่