งานประชุม “การชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567”

PMU-B Orientation 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 บพค. ได้จัดกิจกรรมการชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientation) สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้รับทุนวิจัยปี 2567 รับทราบนโยบาย และทิศทางการทำวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนากำลังคนของ บพค. ที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์งานวิจัยในอนาคต 2) เพื่อให้ผู้รับทุนวิจัยปี 2567 เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการทุนของ บพค. ตั้งแต่ Pre-Award- กระบวนการก่อนได้รับอนุมัติทุน ได้แก่ Proposal submission และ Post-Award-กระบวนการหลังได้รับอนุมัติทุน ได้แก่ การทำสัญญารับทุน การจัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงิน ตลอดจนรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุน บพค. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น และ 3) เพื่อให้ผู้รับทุนวิจัยปี 2567 ได้พบปะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บพค. ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างประชาคมนักวิจัย

กล่าวต้อนรับโดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กล่าวเปิดการประชุม โดย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

กิจกรรมแรกหัวข้อ แนะนำ ครอบครัว บพค. โดย คุณสุภาวดี เนียมสูงเนิน นักวิเคราะห์อาวุโส ซึ่งกล่าวถึงประวัติความมาก่อนที่จะมาเป็น บพค. หน้าที่ พันธกิจ และบุคคลากรที่ดูแลในแต่ละแผนงาน กิจกรรมต่อมาช่วง เสวนา : แนวทางการเสนอขอรับทุน แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัย และเงื่อนไขที่ต้องพึงปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การบริหารจัดการทุนของ บพค. ตามยุทธศาสตร์ของแผนด้าน ววน. 2) กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการและการจัดทำสัญญา 3) บทบาทของ Agile Team ในการหนุนเสริมการทำงานของ บพค. 4) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 5) การบริหารโครงการวิจัยและการปิดโครงการ และ 6) สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. คุณธนวรรณ ศรีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและกลยุทธ์องค์กร คุณจักรพันธ์ สาครชัยเจริญ นักวิเคราะห์อาวุโส คุณชนินาถ ศรีเพ็ญ นักวิเคราะห์อาวุโส ดร.ชานนธ์ ตลอดไธสง นักวิเคราะห์อาวุโส และ Agile Team ของ บพค. โดย รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์  และ อาจารย์จตุรภรณ์ โชคภูเขียว

ช่วงบ่ายได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้ก่อตั้งโครงการธัชวิทย์ การบรรยายเรื่อง “แนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรวิจัยทักษะสูงภายใต้แผนงานธัชวิทย์ (Thailand Academy of Science: TAS) และแผนงานการพัฒนานักวิจัยสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาโท หลังปริญญาเอก เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (PMU-B fellowship and frontier research for future industry)” จากนั้นได้มีการบรรยายในแต่ละห้องดังนี้ 1) กลุ่ม TAS บรรยายเรื่อง “แนวปฏิบัติการบริหารจัดการทุน TAS”  โดย ผศ. ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อม ดร.ศุภฤกษ์ บุพศิริ นักวิเคราะห์อาวุโส และ 2) กลุ่ม Postdoc บรรยายเรื่อง “แนวปฏิบัติการรับทุน Postdoc และ Reskill- Upskill” โดย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อม
Agile Team รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์ และ อาจารย์จตุรภรณ์ โชคภูเขียว 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่