บพค. ร่วมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ให้การต้อนรับ นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคนสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้ Science and Technology ในการพัฒนากำลังคนดังกล่าว รวมถึงการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ณ ประชุมที่ห้องหว้ากอ 1 สอวช. กรุงเทพฯ

บพค. ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ One Family One Soft Power (OFOS) ของรัฐบาล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนากำลังคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้สามารถแข่งขันกับระดับโลกได้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่