บพค. สานพลังเครือข่ายองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และคุณณัฐสุภา น้อยภาษี นักวิเคราะห์โครงการ บพค. ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัย อาทิ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

  1. United States Assistance International Development (USAID) องค์กรชั้นนําด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
  2. National Institute of Health (NIH) หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ การแพทย์และชีวการแพทย์
  3. Office of the Science & Technology Adviser to the Secretary of State (STAS) หน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. Advanced Research Project Agency (ARPA-Health) หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยที่มีผลกระทบสูง และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในด้านชีวการแพทย์และสุขภาพ
  5. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) หน่วยงานภายใต้ US Department of Health and Human Services (HHS) ซึ่งทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางบูรณาการและระบบในการพัฒนาวัคซีน ยา การรักษา และเครื่องมือวินิจฉัยที่จําเป็นสําหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
  6. American Association for the Advancement of Science (AAAS) หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และประโยชน์ต่อสังคม
  7. National Science Foundation (NSF) องค์กรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับสวัสดิภาพของชาติ และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
  8. Division of Research, Innovation Synergies and Education (RISE) หน่วยงานที่ส่งเสริมความร่วมมือเชิงสหวิทยาการด้าน Geosciences ของสหรัฐอเมริกา
  9. Directorate for Technology, Innovation and Partnership (TIP) หน่วยงานบริหารที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ภาคประชาสังคม และชุมชนวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่ที่สําคัญ
  10. Computer and Information Science Engineering (CISE) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการวิจัย นวัตกรรม และการศึกษา ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา
บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บพค. กับหน่วยงานชั้นนำด้าน ววน. ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการร่วมพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนา Personal Health AI, Personalized Medicine, Climate Change, Green Energy และการพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้กับนักวิจัยไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า และสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่