บพค. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับชมการแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า TRRN Railway Challenge 2024 สร้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ปั้นเป็นฮับของระบบราง (Hub of Railway Talents) แห่งอาเซียน

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโส บพค. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและรับชมการแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า TRRN Railway Challenge 2024 โดยเป็นความร่วมมือการจัดงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระบบราง (Thailand Railway Research Network: TRRN) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ว่า เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้มีความชอบ ความถนัดในการสร้างสรรค์ออกแบบด้านวิศวกรรมทางรางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางแก่ประเทศได้ทันต่อความต้องการบุคลากรด้านระบบรางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเปิดโอกาสในการแสดงผลงานและแบ่งปันองค์ความรู้ (Show and Share) ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานฯ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษา รวมนักศึกษาและอาจารย์ทั้งสิ้น 150 คน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดงานฯ ว่า การรวมตัวของน้องๆ นักศึกษาที่เข้ามาร่วมแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้าในวันนี้จะเป็นการสร้างเครือข่าย (Networking) ทางการศึกษาและวิจัยด้านระบบรางของนักศึกษา บุคลากรทั่วประเทศ ดึงเอาจุดแข็งของแต่ละแห่งมาร่วมสร้างเทคโนโลยีรถไฟด้วยกัน สร้างโอกาสและเพิ่มการบูรณาการให้เกิด Big Impact แก่ประเทศให้ได้ ตลอดจนกระบวนการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก Funding agency และภาคเอกชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ จึงจะเกิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง และ อพ.สธ. แห่งนี้พร้อมที่จะเป็น Academic camp สำหรับการจัดฝึกอบรมวิชาการต่างๆ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบรางได้ในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัยฯ กล่าวถึง แนวทางการพัฒนากำลังคนนั้นเป็นนโยบายหลักของกระทรวง อว. ที่มุ่งสร้างเสริมให้เป็นแรงงานทักษะสูง (High-skilled labor) และตรงตามตลาดแรงงานต้องการ อันจะต้องมีความพร้อมด้วยทักษะแห่งอนาคต (Future skills) จึงจะเป็นบทบาทและภารกิจของกระทรวง อว. ยกตัวอย่าง การพัฒนากำลังคนด้านระบบรางในวันนี้ที่สร้างขึ้นมาและมีภาคอุตสาหกรรมรองรับถือว่า ตอบโจทย์ต่อความต้องการ (Demand-driven) อย่างแท้จริง และเน้นย้ำว่า การจะยกระดับอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ กระทรวง อว.ต้องสร้างคนให้มีทักษะสูงก่อนที่จะเดินหน้าขยายอุตสาหกรรม ผ่านการสนับสนุนจากทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยบริหารจัดการทุนต่างๆ ที่กระทรวงพร้อมให้การผลักดันอย่างเต็มที่

บพค. ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานให้ทุน (Program Management Unit: PMU) ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อน และสานพลังความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษา ภาควิจัย และภาคประชาสังคมให้เกิดการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีแผนงาน F13 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนทุนตามนโยบายของกระทรวง อว. และยุทศาสตร์ด้าน ววน. ของประเทศ ปี 2566-2570 และพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงาน (Intermediary) ของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่สำคัญต่อประเทศไทยให้ได้

ติดตามผลงานและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ RailwayTalents