Frontier Research COVID-19 Fund

หัวข้อการสนับสนุนเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรม การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ (P17)

Frontier Research COVID-19 Fund

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Flagship 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-470-7961-63
อีเมล : [email protected]