มช. นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ บพค. เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อระบบ ววน. และประเทศ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ศ. ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณบดี และหัวหน้าส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ผู้อำนวยการ) ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (รองผู้อำนวยการ) ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ (รองผู้อำนวยการ) และคณะนักวิเคราะห์โครงการ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

โดยมี ผศ. ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ. ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีดูแลงานวิจัยและบริการ ได้นำเสนอพันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ประเด็นหลักมุ่งเป้าในการพัฒนากำลังคน manpower & brainpower เช่น งานวิจัยด้าน Frontier Technology, & Frontier Science & Frontier SHA, งานวิจัยด้าน Deep Technology &Appropriate Technology , การสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ Global partnership, Research & Innovation Research Innovation & Intellectual Properties (IP) การเน้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และประเด็นด้าน PM2.5 Related NCDs เป็นต้น พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยร่วมกัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสมรรถนะหลักคือการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งการดำเนินงานด้าน Open innovation และ Open platform พร้อมกับการบูรณาการ ในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอื่นๆ เพื่อการสร้างผลกระทบที่ดีเยี่ยมและเป็นผลกระทบในวงกว้างต่อระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ