บพค. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ และ Premium Course ผลิตผลของแพลตฟอร์ม TRM

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผศ. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว และ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สอวช. ดร.อรพรรณ เวียรชัย ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช และ ดร.สุธิดา พิริยะการสกุล รวมทั้งนักวิเคราะห์อาวุโสและนักวิเคราะห์โครงการ บพค. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM – Talent Resource Management)” ภายใต้แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โปรแกรม 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และพื้นที่บริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการ

โดยมี ผศ.ดร.คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกล่าวถึงภาพรวมของโครงการ TRM ที่มีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 36 วิทยาเขตทั่วประเทศ โดยมีหัวหน้าโครงการ TRM รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ปีงบประมาณ 2564 ร่วมด้วย นักวิจัยในโครงการ TRM อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ร่วมนำเสนองานวิจัย และ Premium Course ด้าน “การพัฒนาระบบนำทางรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับงานขนย้ายวัสดุภายนอกอาคารโรงงาน” โดยสถานประกอบการได้ให้ความอนุเคราะห์หุ่นยนต์แก่นักศึกษา เพื่อฝึกฝนการปรับปรุงดัดแปลงหุ่นยนต์ให้สามารถใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสนับสนุนจากสถานประกอบการที่เป็นผลของแพลตฟอร์มความร่วมมือภายใต้โครงการ TRM

จากการลงพื้นที่ของบริษัทเอกชนที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 แห่ง ได้แก่

  • บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับโครงการ TRM “การออกแบบและ Retrofit เครื่องกลึง CNC” ในการพัฒนาและปรับปรุงรถวางแบบขึ้นรูปด้วยน้ำเหล็กสำหรับต่อยอดการใช้งานในระบบอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ประกอบการระดับ SME เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างองค์ความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการร่วมกับโครงการ TRM “การพัฒนาระบบนำทางรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับงานขนย้ายวัสดุภายนอกอาคารโรงงาน” ในการดัดแปลงรถไฟฟ้าให้สามารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติโดยไร้คนขับ สำหรับขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงงานได้อย่างแม่นยำ รวมถึงมีเซนเซอร์นำทางและเซนเซอร์กันชนที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ทางโครงการยังได้มีการพัฒนากำลังคนเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการผ่านการจัดการศึกษาแบบ Premium Course ในรูปแบบของ ARAI Academy ซึ่งเป็นระบบการศึกษาใหม่ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกฝนทักษะทางด้านวิศวกรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในโรงงานจริง ในด้านเทคโนโลยี CNC และ Robotics ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากกว่าแค่การเรียนในห้องเรียนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

โครงการ TRM มีความโดดเด่นที่สามารถเฟ้นหาและพัฒนา (Scout & Groom) ทักษะของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้ทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้โดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์และกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของสถานประกอบการ นอกจากนี้ โครงการ TRM ยังสามารถสร้างระบบนิเวศและปรับกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อและสนับสนุนการทำงานระหว่างอาจารย์กับภาคเอกชนโดยเกิดผลประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาและสร้างงานให้แก่นักศึกษาได้อีกด้วย ถือว่าเป็นต้นแบบของโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย “High Caliber Impact Oriented Researcher” ที่ บพค. มุ่งสนับสนุน