บพค. ร่วมเสวนา และร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT EXPO)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้ร่วมเสวนา และร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT EXPO) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จัดโดย กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นที่รับรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ ได้ร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ” ร่วมกับ

  1. รศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  2. คุณเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการกอง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  3. คุณอุมารินทร์ โฉมเฉิด นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  4. นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ หัวหน้าส่วนประสานเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)