บพค. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Total Innovation Management Enterprise : TIME สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมด้วย นักวิเคราะห์อาวุโส และนักวิเคราะห์โครงการ บพค. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง (Total Innovation Management Enterprise : TIME) ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้การต้อนรับ

โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง หรือ TIME (Total Innovation Management Enterprise) เป็นโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และสร้างแพลตฟอร์มการทำงานอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “การบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม” นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์จากบุคลากรสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและการพัฒนากำลังคนของประเทศ อาทิ

  • คุณสุชิน อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ
  • ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ ที่ปรึกษาโครงการ TIME สวทช. กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ
  • ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอาชีวะ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
  • ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ แสดงวิสัยทัศน์การสนับสนุนการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ทคบร.)
  • นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวถึง สิทธิและประโยขน์ของผู้ประกอบการไทย “Thailand Plus Package”
  • ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ สวทช. ในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยกลไก TIME

พร้อมกันนี้ บพค. และคณะแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (Plant Tour) ร่วมกับคณะผู้บริหารจากบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด