บพค. ร่วมการเสวนา “Competitiveness & Creative Economy โอกาสและอนาคตด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Competitiveness & Creative Economy โอกาสและอนาคตด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

โอกาสนี้ ศ. ดร.สมปองฯ ได้นำเสนอการสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ Competitiveness & Creative Economy เป็นองค์ประกอบสำคัญในยุทธศาสตร์ของประเทศผ่านโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ผ่านอุตสาหกรรม S Curve และ New S Curve

ทั้งนี้ บพค. ได้ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่าน 5F ได้แก่ Film, Food, Fashion, Festival และ Flighting เพื่อผลักดันกลุ่มคนที่เป็นกำลังและมันสมองของประเทศ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้องค์กรและประเทศชาติ