การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการจัดสรรทุนวิจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการจัดสรรทุนวิจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2564” โดย รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
ในช่วงที่ 1 https://fb.watch/1-rFOSn3XC/
ในช่วงที่ 2 https://fb.watch/1-rI6qFi5z/