บพค. จัดเวทีเสวนาการยกระดับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สู่อุตสาหกรรม Soft Power ไทย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดเวทีเสวนา “Frontier SHA toward Thailand Soft Power Industries การยกระดับงานวิจัยสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สู่อุตสาหกรรม Soft Power ไทย” ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ Soft Power เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้านวิทยาศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บพค. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ เวทีเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค., คุณกมลนาถ องค์วรรณดี คณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ สาขาแฟชั่น, คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ รองประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์, คุณฌาร์ม โอสถานนท์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2549 และคุณธิติยา นพพงษากิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงทิศทางนโยบายการส่งเสริม Soft Power เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ของประเทศ โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย ตลอดจน บพค. ได้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Soft Power ของประเทศไทย ผ่านการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอและพิจารณาข้อเสนอโครงการ ที่ต้องการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพค. โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงการวิจัยด้านนโยบาย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้ข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ ได้แก่ คุณสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บพค., รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน และอาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คุณสุธาทิพ ลาภสมทบ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ รองประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคน งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ Soft Power ไทยสู่ระดับสากล