บพค. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ AgriTech and Innovation ภายใต้แนวคิด Moving Forward: From Local to Global

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย นางสาวธนวรรณ ศรีทอง และ นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่าย บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์ บพค. เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสร็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation ภายใต้แนวคิด “Moving Forward: From Local to Global” เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และพระราชทานรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2566 จัดงานโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ

บพค. ในฐานะหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU) ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งรับผิดชอบดูแลแผนงานการสร้างและพัฒนากำลังคนทักษะสูง และการสร้างผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตรแม่นยำ (Precision agriculture) ตลอดจนการพัฒนาเยาวชนและครูทางด้านโค้ดดิ้งสำหรับการออกแบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoTs) ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเครือข่ายภาคประชาสังคมจนเกิดเป็นสังคมของการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็งหรือเรียกว่า รูปแบบคอนซอร์เตียม (Consortium-driven platform) ที่สามารถทำงานจนได้ผลกระทบที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี โอกาสนี้ บริษัท ฟรุตต้าไบโอเมด จำกัด ได้ร่วมนำผลงานวิจัยด้านการผลิตวัสดุทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ง่ายที่ได้จากหน่วยวิจัยและพัฒนาของบริษัทมาจัดนิทรรศการภายในบูธของ บพค. อีกด้วย ซึ่งบริษัท ฟรุตต้าฯ จะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งพาร์ทเนอร์สำคัญของ บพค. ในการออกแบบหลักสูตรการพัฒนากำลังคนที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายใต้โปรแกรมวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences, TAS) ในอนาคตอันใกล้นี้