บพค. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโส เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ

ในการนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. นำพาศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง อว. รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารและข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และกระทรวงอื่นๆ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะฯ เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์ไทยวันหนึ่งที่เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ สร้างความประทับใจและยินดีแก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงค์โปร์ และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติให้ความเห็นชอบขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระองค์ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงหมั่นศึกษาค้นคว้า สร้างการต่อยอดงานวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง จนก่อเกิดโครงการในพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก โครงการแก้มลิง โครงการแหลมผักเบี้ย โครงการกังหันชัยพัฒนา โครงการคลองลัดโพธิ์ โครงการฝายต้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรทุกหย่อมหญ้า อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องจวบจนทุกวันนี้