บพค. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยใน ASEAN COSTI ในการพัฒนากำลังคนด้าน Green Talent เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อน ASEAN สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemoration in 2023 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง ASEAN และประเทศญี่ปุ่น ครบรอบ 50 ปี ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566
ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “ในโอกาสการพัฒนายุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ประเทศไทยในนามของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน (ASEAN COSTI) สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อบรรลุผลของ ASEAN Net Zero Journey ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญทั้งสี่ด้านคือ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านนโยบาย ด้านอุตสาหกรรม และด้านสังคม ดังนั้น COSTI ประเทศไทย ขอประกาศในการเป็นผู้นำในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านโครงการริเริ่มที่เรามีอยู่ เช่น การพัฒนา Green Talent ผ่านโครงการ ASEAN Talent Mobility การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมระหว่าง COSTI และภาคเอกชนผ่านเครือข่าย ASEAN BCG และการสร้างงานวิจัยจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างประเทศและ ASEAN และท้ายที่สุดประเทศไทยจะสนับสนุนและส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงานวิจัย สู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่าน คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Subcommittee on Sustainable Energy Research: SCSER) อย่างเข็มแข็งต่อไป”

บพค. ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันการทำงานของ COSTI ประเทศไทย ให้ประเทศไทยได้เป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะด้าน Green Talent ผ่านโครงการ ASEAN Talent Mobility ซึ่ง บพค. ขับเคลื่อนร่วมกับ สป.อว. เครือข่ายหน่วยงานทั้งภายในประเทศ อาเซียน และ ประเทศ Dialog Partners