หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

🏗 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thailand Strategy Workshop on Research & Innovation Infrastructures” 🏭🏢

🎯 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย สู่อุตสาหกรรมฐานนวัตกรรมของประเทศ

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องแมนดารินเอ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร