บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน SHA และ AI รวมทั้งนักวิเคราะห์ บพค. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม Board Room อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริง โดย รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และนักวิจัยในโครงการให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้ดำเนินการไปพร้อมทั้งแสดงการใช้งานโดยเครื่อง VR ซึ่งมีการฝึกการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้ AI ในการตรวจจับคำพูด โดยทางผู้อำนวยการและนักวิเคราะห์ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป

สุดท้าย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. กล่าวเสนอแนะการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในการพัฒนารูปแบบเครื่องมือและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคนต่อไปในอนาคต โดยจะมีลักษณะการให้ความสำคัญกับการเปิดกว้างจากการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยการให้ใบประกาศที่ผ่านการอบรม หรือ ผ่านหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานและในสายอาชีพต่อไป เพื่อพัฒนาตัวเองได้ในอนาคต อาจจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม อีกทั้งยังสามารถการเรียนรู้และเป็นโมเดลในการทำงานได้ในอนาคต