บพค. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ Total Innovation Management Enterprise : TIME สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมด้วย นักวิเคราะห์อาวุโส และนักวิเคราะห์โครงการ บพค. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง (Total Innovation Management Enterprise : TIME) ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้การต้อนรับ

โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง หรือ TIME (Total Innovation Management Enterprise) เป็นโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และสร้างแพลตฟอร์มการทำงานอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ