บพค. ร่วมเป็นสักขีพยานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาฯ ร่วม 3 ฝ่ายระหว่าง สวทช. มธ. และ PTT OR

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยทีมนักวิเคราะห์ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ พลังงาน และนาโนเทคโนโลยี ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (โยธี)

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในการลงนาม ซึ่งนำการแถลงความพร้อมของหน่วยงานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดย ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สวทช. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหารและนักวิจัยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 100 คน เข้าร่วมในงาน

โอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. มธ. และ OR ครั้งนี้ สอดรับกับนโยบายของกระทรวง อว. โดยท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ที่มุ่งเน้นในด้านการวิจัยและนวัตกรรม คือ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ”

ด้าน ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวว่าในการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนบุคลากร ให้เกิดเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกสาขาความเชี่ยวชาญของทุกศูนย์วิจัยแห่งชาติของ สวทช. โดยก่อนหน้านี้ได้มีความร่วมมือการดำเนินงานในโครงการต่างๆ อยู่แล้ว แต่การลงนามครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการวิจัยในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนางานวิจัยร่วมกันของภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และเอกชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการนี้ บพค. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าว (สวทช. มธ. และ PTT OR ) ผ่าน “โครงการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งโครงการมุ่งเน้นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนากำลังคนทางด้านความมั่นคงของอาหารทั้งนักวิจัยหลังปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความพร้อมในการตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาความท้าทายทางด้านความมั่งคงทางด้านอาหารของประเทศ เช่น การพัฒนากำลังคนในการผลิตเปบไทด์ที่มีรสเค็มทนแทนเกลือ การตรวจสอบคุณภาพของโปรตีนทางเลือกจากพืช ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สำคัญเป็นอย่างมากในพัฒนาอาหารเพื่ออนาคต (Future food) อาหารที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน และสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงวิธีการผลิตอาหารแบบใหม่ โภชนาการเฉพาะบุคคลและการลดการสูญเสียอาหาร

บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรสมรรถนะสูงด้านเศรษฐกิจ BCG และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านการพัฒนาอาหารเพื่ออนาคต เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างสมดุลในระยะยาวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม