บพค. ร่วมขับเคลื่อนการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ สู่ธุรกิจฐานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (StartIDEs & SpinIDEs) ภายใต้โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยสําหรับนักวิจัยหลังปริญญาโท (Postmaster) และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2 (Second Century Fund: C2F) เพื่อกล่าวแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการนำเสนอต้นแบบโครงการธุรกิจนวัตกรรม พร้อมมอบวุฒิบัติให้แก่นักวิจัย จำนวน 50 คน ในกิจกรรม Final Pitching: Climax Presentations for SpinIDEs กับ 10 โครงการต้นแบบธุรกิจฐานนวัตกรรมจากนักวิจัยหลังปริญญาโท (Postmaster) และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ที่ได้รับทุนการสนับสนุนจาก บพค. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ นักวิจัยหลังปริญญาโท และนักวิจัยหลังปริญญาเอกได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานผ่านกิจกรรมการ Pitching โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1) ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ Manager of Long Term Innovation and New Business Incubation, Center of International Business. PTT Global Chemical, PCL
2) ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO/Co-Founder ZTRUS
3) ดร.สืบสกุล โทนแจ้ง Innovation Consultant, Chulalongkorn University
ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำสำหรับสินค้า กลุ่มเป้าหมาย และการทดสอบตลาด เพื่อก้าวสู่การเป็นธุรกิจ Startups ต่อไปในอนาคต

บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิจัยหลังปริญญาโท (Postmaster) และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ที่ผ่านการอบรม ในหลักสูตร “การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยสำหรับ (StartIDEs & SpinIDEs) จะสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนากระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur mindset) สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีทักษะการสร้างธุรกิจโดยใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเร่งสร้างธุรกิจฐานนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งกำลังคนกลุ่มนี้ จะเป็นกำลังคนทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Program Management Unit for Human Resources & Institutional
Development,Research and Innovation (PMU-B)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-109-5432 ต่อ 841
[email protected]

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงาน :
[email protected]

      ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่