ผู้บริหาร บพค.และ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC)

บพค. หารือเรื่อง Innovation Technology Management ร่วมกับ ดร.บรรพต หอบันลือกิจ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีม ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์ บพค. เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง Innovation Technology Management platform เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่ทำให้อุตสาหกรรมไทยปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ (Innovation Driven Enterprise) ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบองค์ประกอบระดับสถาบัน (Institution) ที่เป็นกลไกในการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม มุ่งเป้าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากการขับเคลื่อนด้วยทรัพยากร นำไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถบรรลุเป้าหมายได้